Förslag till utdelning av SCAs hygienverksamhet - Informationsbroschyr publiceras under andra veckan i mars 2017

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamheten och ett för bedrivande av skogsindustriverksamheten. SCAs styrelse har idag beslutat föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, kommer att publiceras på bolagets hemsida www.sca.com under andra veckan i mars för att kort därefter distribueras till samtliga aktieägare. 

Styrelsen har även beslutat föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen av samtliga aktier i SCA Hygiene AB. Om aktieägarna beslutar i enlighet med detta utdelningsförslag, planeras SCA Hygiene AB att delas ut enligt Lex Asea* och noteras på Nasdaq Stockholm där aktierna förväntas bli föremål för handel på Nordiska listan under segmentet Large Cap. SCAs aktieägare kommer vid noteringen, utöver sitt befintliga aktieinnehav, även erhålla aktier i det nya noterade hygienbolaget. För varje aktie av serie A i SCA erhålls en aktie av serie A i SCA Hygiene AB och för varje aktie av serie B i SCA erhålls en aktie av serie B i SCA Hygiene AB.

En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under ledning av separata och engagerade ledningsgrupper.

Detta bedöms långsiktigt öka värdet för SCAs aktieägare. En utvärdering har gjorts av metoder och strukturella alternativ.

Efter en uppdelning kommer det att finnas två noterade bolag där det ena kommer att vara SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsindustribolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som idag ägs av SCA koncernen. Det andra kommer att vara ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som inkluderar SCAs nuvarande affärsområden Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Detta bolag kommer att få ett nytt namn.

*Lex Asea innebär, att om ett moderbolag till sina delägare delar ut de andelar som bolaget äger i ett dotterbolag, så kan beskattningen av den kapitalvinst en mottagare åtnjuter i samband med detta under vissa förutsättningar skjutas upp till det tillfälle då mottagaren i sin tur säljer sina således erhållna andelar.

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 15:35.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55