Förändring av hygienverksamhetens finansiella mål

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats.

Befintliga mål för Personal Care och Tissue har ersatts med mål för koncernen. Även fortsättningsvis används mål för organisk försäljningstillväxt och justerad avkastning på sysselsatt kapital (definierad som justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA)/sysselsatt kapital).

Nivån på målen har bestämts med utgångspunkt i det vägda genomsnittet av de tidigare målen samt beaktande av bedömd påverkan från BSN medical förvärvet.

De nya målen för koncernen är en årlig organisk tillväxt på över 3 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent.

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 07:45.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55   

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55