Delårsrapport Q3 2017

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017
(jämfört med samma period föregående år, kvarvarande verksamhet)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 12 422 (11 434) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade med 10 procent till 2 683 (2 443) MSEK
 • Justerad EBITDA-marginal blev 21,6 (21,4) procent
 • Justerat rörelseresultat blev 1 838 (1 616) MSEK
 • Rörelseresultatet blev 1 725 (1 739) MSEK
 • Periodens resultat blev 1 278 (1 358) MSEK
 • Resultat per aktie blev 1,82 (1,93) SEK
 • Operativt kassaflöde blev 1 431 (1 347) MSEK
   

ETT STARKT TREDJE KVARTAL

Årets tredje kvartal är också SCAs första hela kvartal, sedan delningen, som självständigt börsbolag. Marknadsutvecklingen har varit god inom alla SCAs segment och resultatet förbättrades, både jämfört med föregående kvartal och med samma kvartal i fjol.

Resultatet under andra kvartalet påverkades av engångseffekter som planerade underhållsstopp, men det underliggande resultatet var stabilt och stigande. Den utvecklingen har fortsatt under det tredje kvartalet.

Marknadsläget är starkt inom alla SCAs segment, med en god efterfrågan och fortsatta prishöjningar. Produktionen har varit stabil.

Efterfrågan är god för träprodukter med stabil efterfrågan och marknadsbalans på såväl marknader i Europa som i Kina och USA. I kraft av den starka marknadssituationen har priserna höjts under året och prishöjningarna har fortsatt under tredje kvartalet.

Efterfrågan på kraftliner har visat en stark tillväxt under flera år. De drivande krafterna i denna utveckling är e-handel och krav på förpackningar med hög kvalitet och därmed en ökande efterfrågan på förpackningsmaterial baserat på färsk fiber (kraftliner). Under 2017 har tre prishöjningar för oblekt kraftliner på sammanlagt 150 Euro per ton annonserats och dessa genomförs successivt. Prishöjningar har också skett på vit kraftliner. För tryckpapper är trenden för efterfrågan fortsatt negativ.

Virkesmarknaden inom SCAs verksamhetsområde är stabil, både vad gäller pris och utbud.

Massamarknaden är fortsatt stark. Leveranserna till Kina har ökat igen efter sommaren och efterfrågan är god även på övriga marknader. Flera pågående kapacitetsutbyggnader har försenats och produktionsproblem i andra anläggningar har också dragit ner utbudet. Priset i USD på långfibrig sulfatmassa har ökat i september och ytterligare ökningar har annonserats från och med oktober.  

Långsiktigt har behovet av långfibrig massa ökat med 1,5-2 procent per år, vilket är bakgrunden till SCAs investering i en utbyggnad av Östrands massabruk. Projektet innebär att SCAs kapacitet kommer att fördubblas och tar Östrand till en position som en av de mest kostnadseffektiva produktionsanläggningarna i världen för långfibrig sulfatmassa. SCA ger i denna rapport på sidan 6 en mer utförlig information om projektets investeringsutlägg och kostnadsposition. Projektet följer plan, både när det gäller tidtabell och kostnad.

INVESTERING I UTÖKAD MASSAKAPACITET I ÖSTRAND
SCA beslutade under 2015 att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massabruk. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa beräknas öka från nuvarande 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen beräknas uppgå till 7,8 miljarder SEK.

Totalt uppgår marknaden för avsalumassa till cirka 64 miljoner ton/år, varav 26 miljoner blekt långfibrig sulfatmassa, 31 miljoner blekt kortfibrig sulfatmassa och 7 miljoner övrig massa.[1]

Marknadstillväxten för blekt långfibrig sulfatmassa har de senaste tio åren uppgått till 1,5-2 procent per år, det vill säga en årlig tillväxt på cirka 0,5 miljoner ton.[2] Tillväxten har varit särskilt stark inom mjukpapper och förpackningspapper. SCAs uppfattning är att tillväxten kommer att fortsätta de närmaste åren och att den utbyggnad av tillverkningskapacitet som pågår för närvarande, inklusive investeringen i Östrand, behövs för att täcka den växande efterfrågan.

Projektet går som planerat
Projektet följer investeringsplanen, både avseende tid och kostnad. Vid utgången av det tredje kvartalet 2017 hade cirka 4,7 miljarder SEK investerats i Östrand, vilket motsvarar cirka 60 procent av den totala investeringen. Under resten av 2017 beräknas 1,0 miljarder SEK investeras, under 2018 ytterligare 1,6 miljarder och resterande 0,5 miljarder SEK under 2019.

Produktionsstarten är beräknad till juni 2018 efter ett förlängt underhållsstopp på cirka 45 dagar. Under helåret 2018 väntas produktionskapaciteten för blekt sulfatmassa uppgå till ungefär samma nivå som för helåret 2017. De förlorade produktionsvolymerna från det förlängda underhållsstoppet kompenseras av högre kapacitet efter den planerade driftsättningen i juni.

Tillfälliga projektrelaterade kostnader
Under investeringstiden uppstår projektrelaterade kostnader som påverkar resultatet negativt. Under perioden är det framför allt kostnader för extra vedhantering, tillfälligt ökad bemanning för att möjliggöra utbildning av personal och ökad avskrivningstakt som har påverkat projektrelaterade kostnader. För helåret 2017 förväntas projektkostnaderna före skatt uppgå till cirka 150 MSEK, varav avskrivningar utgör cirka 50 MSEK. Under helåret 2016 uppgick de projektrelaterade kostnaderna till cirka 75 MSEK, varav avskrivningar cirka 45 MSEK.

Det förlängda underhållsstoppet i det andra kvartalet 2018 kommer att medföra ökade underhållskostnader jämfört med ett normalt underhållsstopp. Under uppstarten kommer de direkta kostnaderna inledningsvis att vara högre än normalt. Under 2018 kommer kapitalbindningen i rörelsekapital att öka successivt då lager och kundfordringar växer på grund av produktionens ökade volymer.

En produktionsanläggning i världsklass
Projektet innebär att SCAs kapacitet fördubblas och kommer att ta Östrand till en position som en av de mest kostnadseffektiva produktionsanläggningarna i världen för tillverkning av långfibrig sulfatmassa.

Enligt uppstartskurvan väntas produktionskapaciteten öka successivt fram till slutet av 2019. År 2020 beräknas därför bli det första året med full effekt motsvarande 900 000 ton. Anläggningen i Östrand har också en tillverkningskapacitet på 100 000 ton/år av CTMP (kemisk termomekanisk massa) vilken är oförändrad efter investeringen.

Vid fullt kapacitetsutnyttjande väntas Östrands produktionskostnad exklusive avskrivningar att minska med cirka 350 SEK per ton, främst relaterat till indirekta kostnader. Detta placerar Östrand i den bästa kostnadskvartilen bland världens tillverkare av blekt sulfatmassa.[3]

Avskrivningarna väntas öka med cirka 300 MSEK per år när anläggningen tagits i drift.

[1,2] Källa: RISI, PPPC, SCA
[3] Källa: Pöyry, SCAs uppskattning

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2017

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 31 oktober 2017 klockan 10:00
Plats: Kreugersalen. Tändstickspalatset. Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5052 0337, Storbritannien: +44 (0) 20 7162 9960 eller USA:+1 646 851 2094

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens-id 962913.

Sundsvall, 31 oktober 2017
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta
Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, + 46 (0) 60 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Relations, + 46 (0) 70 585 41 05
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, + 46 (0) 72 211 57 97 (från och med 1 november)
 

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.