Bokslutsrapport 2016

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 DECEMBER  2016 (jämfört med samma period föregående år)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 117 314 (115 316) MSEK
 •  Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent  
 •  Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 11 279 (10 947) MSEK 
 •  Justerat rörelseresultat, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 7 procent till 13 989 (13 014) MSEK
 •  Justerad rörelsemarginal uppgick till 11,9 procent (11,3 procent)  
 •  Justerat resultat före skatt ökade med 8 procent till 13 070 (12 059) MSEK
 •  Jämförelsestörande poster uppgick till -2 710 (-2 067) MSEK, varav -1 907 (-874) MSEK är kassaflödespåverkande
 •  Periodens resultat uppgick till 6 012 (7 452) MSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till 7,93 (9,97) SEK
 •  Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,5 procent (12,0 procent)
 •  Rörelsens kassaflöde uppgick till 10 382 (9 890) MSEK
 •  Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 (5,75) SEK per aktie
 •  Initierat arbete för att föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri
 •  Ingick avtal om förvärv av medicinteknikföretaget BSN medical. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 340* MEUR

*Beräknad per 31 december 2016

(För tabell se bifogad PDF)

 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
 
Den organiska försäljningen för helåret 2016 ökade med 2 procent och påverkades av en delvis utmanande marknadssituation för hygienprodukter och kapacitetsneddragningar. Det justerade rörelseresultatet, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 8 procent och den justerade rörelsemarginalen ökade med 0,6 procentenheter och uppgick till 11,9 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,5 procentenheter och uppgick till 12,5 procent.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 SEK per aktie.

Under 2016 initierade vi ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag, ett hygienbolag och ett skogsindustribolag. Under året vidareutvecklade vi vår strategi och vision. Förvärvet av Wausau Paper, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes och integreras på ett framgångsrikt sätt. Vi stärkte vårt samarbete med Vinda för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet. Vi ingick avtal om förvärv av medicinteknikföretaget BSN medical. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 340* MEUR. Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder vår vision. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. BSN medical delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som vår inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, vilket möjliggör högre tillväxt genom korsvis försäljning. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Vi vidareutvecklade våra kund- och konsumenterbjudanden och lanserade 23 innovationer under året. Innovationer lanserades inom mjukpapper för konsumenter, bland annat under varumärkena Lotus, Plenty, Regio, Tempo och Zewa, inom mensskydd, bland annat under varumärkena Bodyform, Libresse och Nosotras, inom barnblöjor under varumärkena Drypers och Libero samt inom mjukpapper för storförbrukare och inkontinensprodukter under de två världsledande varumärkena Tork och TENA. Vi fortsatte att effektivisera värdekedjan och åtgärda underpresterande marknadspositioner. Under året tog vi beslut om omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Frankrike och Spanien. Omstruktureringarna ligger i linje med strategin att effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper. Vi beslutade att avveckla vår barnblöjverksamhet i Mexiko och vår hygienverksamhet i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är vår bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Vi prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där vi redan har starka marknadspositioner. Under året integrerades vår hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea med Vinda, där vi är majoritetsägare.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2016 ökade med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 33 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 7 procent och på mogna marknader var den i nivå med samma period föregående år. För Personliga hygienprodukter minskade den organiska försäljningen med 1 procent. Tillväxten påverkades negativt av barnblöjverksamheten där den organiska försäljningen minskade med 4 procent främst relaterat till lägre försäljning i Ryssland, Mexiko, Mellanöstern och Afrika bland annat till följd av ökad konkurrens och beslutet att avveckla barnblöjverksamheten i Mexiko. Inom inkontinensprodukter, var den organiska försäljningen i nivå med samma period föregående år. I Europa uppvisade detaljhandeln en fortsatt hög tillväxt medan en lägre försäljning till vårdsektorn påverkade tillväxten negativt. För Mjukpapper ökade den organiska försäljningen med 4 procent. Tillväxten påverkades positivt av tillväxtmarknaderna där den organiska försäljningen ökade med 11 procent. För Skogsindustriprodukter ökade den organiska försäljningen med 4 procent främst till följd av högre volymer för sågade trävaror och massa.

Koncernens justerade rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2016, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar och lägre råvarukostnader. Investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Det brittiska pundet och den mexikanska peson har försvagats mot ett flertal handelsvalutor, vilket påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade rörelsemarginal var i nivå med föregående år och uppgick till 11,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 6 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital minskade med 0,3 procentenheter och uppgick till 12,8 procent.

* Beräknad per 31 december 2016

 
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Linda Nyberg, chef Mediarelationer och Onlinekommunikation, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55