SCAs kapitalmarknadsdag 2016

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Hygien- och skogsindustriföretaget SCA håller idag kapitalmarknadsdag i Stockholm. Under dagen beskriver SCAs vd och koncernchef och andra medlemmar av koncernledningen bolagets strategi och arbetet med lönsam tillväxt, innovation och effektivitet. Strategin och de finansiella målen är oförändrade. SCAs affärsenheters andel av koncernens nettoomsättning under Q1 2016 presenteras under dagen och i detta pressmeddelande.

Innovation är högprioriterat för att öka kund- och konsumentnyttan, stärka marknadspositioner och varumärken och driva lönsam tillväxt. Bolaget kommer att beskriva det framgångsrika innovationsarbetet som under 2015 resulterade i cirka 30 lanserade innovationer.

Under de senaste åren har åtgärder genomförts för att öka effektiviteten och därmed stärka konkurrenskraften och förbättra resultatet. Effektiviseringar pågår ständigt inom bolaget och bland annat kommer det långsiktiga arbetet med effektiviseringar inom Mjukpapper att beskrivas.

Under dagen beskrivs även det fortsatta strategiska arbetet med att växa lönsamma marknadspositioner, förbättra eller lämna lågpresterande positioner, bredda erbjudandet av produktkategorier samt växa integrerade lösningar och tjänster. Aktiviteter inom det digitala området kommer också att belysas.

Globalt ökar medvetenheten om hur hygien och hälsa hör ihop. Detta i kombination med högre levnadsstandard och en växande och åldrande befolkning leder till ökande efterfrågan på hygienprodukter. Mogna marknader förväntas ha en årlig marknadstillväxt på cirka 1-2 procent under perioden 2015-2020. På tillväxtmarknaderna förväntas en årlig marknadstillväxt på cirka 5-7 procent under perioden 2015-2020. SCA är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på såväl mogna marknader som på tillväxtmarknader. Av SCAs nettoomsättning 2015 svarade tillväxtmarknaderna för 32 procent.

-       SCA är verksamt på marknader och inom kategorier som uppvisar tillväxt och vi har en framgångsrik strategi för värdeskapande med många möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Vi ser dessutom ytterligare effektiviseringsmöjligheter. Våra innovationer och våra erbjudanden skapar värde för våra kunder och konsumenter över hela världen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef SCA.  

Presentationer kommer att hållas av vd och koncernchef Magnus Groth, CFO och vice vd Fredrik Rystedt, chef koncernfunktion Sustainability Kersti Strandqvist, chef för SCA Forest Products, Ulf Larsson, chef SCA Global Hygiene Supply Personal Care, Ulrika Kolsrud, chef Global Hygiene Supply Tissue, Donato Giorgio, tillförordnad chef Global Hygiene Category, Annika Nordin, chef SCA Incontinence Care, Margareta Lehmann, chef SCA Consumer Goods, Volker Zöller, chef AfH Professional Hygiene, Don Lewis, chef SCA Latin America, Pablo Fuentes. Under dagen kommer även Vinda presenteras av bolagets grundare, ordförande och Executive Director, LI Chao Wang och vd och Executive Director Christoph Michalski.

SCAs affärsenheters andel av koncernens nettoomsättning under Q1 2016 presenteras under dagen. SCA Consumer Goods svarade för 30 procent, SCA AfH Professional Hygiene 19 procent, SCA Incontinence Care 13 procent, SCA Latin America 10 procent, SCA MEIA (Middle East, India and Africa) 2 procent, Vinda 12 procent (inklusive SCAs hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea. Denna transaktion slutfördes 1 april 2016) och SCA Forest Products 14 procent.

Kapitalmarknadsdagen inleds klockan 10:30 och kommer att webbsändas på www.sca.com.


Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016, klockan 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30