SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procent av koncernens omsättning. För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag. Detta avses genomföras genom en utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna enligt Lex Asea*. Vid en utdelning av hygienverksamheten kommer SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav även att få aktier i det nya noterade hygienbolaget.

Som tidigare meddelats i augusti 2015, för att ytterligare utveckla koncernens två verksamheter, beslutade SCA att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en hygiendivision och en skogsindustridivision.

– Till årsstämman 2017 planerar styrelsen att lämna ett förslag om utdelning och notering av bolagets hygienverksamhet, säger Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

– Våra hygien- och skogsindustriverksamheter är två starka verksamheter med attraktiva erbjudanden inom sina respektive områden. Efter en noggrann analys har vi kommit fram till att en uppdelning av SCA i två noterade bolag är det bästa sättet att fortsätta skapa aktieägarvärde, kundnytta och ytterligare utvecklingsmöjligheter, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

En utvärdering har gjorts av olika metoder och strukturella alternativ för att genomföra en fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag. Utgångspunkten har främst varit värdeskapande och flexibilitet för aktieägarna. Slutsatsen är att en utdelning och notering av SCAs hygienverksamhet kommer att skapa större aktieägarvärde samt medföra förhållandevis låga transaktionsrisker och kostnader.

– Det är styrelsens uppfattning att förslaget att dela upp hygien- och skogsindustriverksamheterna i två noterade bolag ökar möjligheten för respektive verksamhet att framgångsrikt kunna realisera sina strategier och öka värdet för SCAs aktieägare. Det är också glädjande att huvudägarna kommer att stödja förslaget på årsstämman, fortsätter Pär Boman.

– Som långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i SCA delar vi bolagets bedömning att en uppdelning av verksamheten är värdeskapande över tid. Det är ett naturligt steg i den framgångsrika renodling mot hygien- och skogsindustriverksamhet som genomförts under flera år, säger Helena Stjernholm, vd för Industrivärden.

Till årsstämman 2017 planerar styrelsen att lämna ett förslag om utdelning och notering av bolagets hygienverksamhet. Utdelningen föreslås ske till aktieägarna i proportion till deras innehav av SCAs A- respektive B-aktier. Utdelningen förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea. Om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget, planeras det nya hygienbolaget att delas ut och noteras på Nasdaq Stockholm under andra halvåret 2017. Efter en uppdelning kommer det att finnas två noterade bolag. Det ena kommer att vara ett hygienbolag som inkluderar SCAs nuvarande affärsområden Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Det andra ett skogsindustribolag som inkluderar hela den skogsindustriella verksamheten och all skogsmark som ägs av SCA koncernen.

– SCAs ledande globala hygienverksamhet erbjuder produkter som underlättar vardagen för miljoner människor i världen varje dag. En ökande medvetenhet om hur hygien och hälsa hör ihop, i kombination med en växande och åldrande befolkning, leder till ökad efterfrågan på hygienprodukter. Vidare är SCA Europas största privata skogsägare och den välintegrerade värdekedjan med produktionsanläggningar koncentrerade till Sverige i anslutning till skogsinnehavet innebär betydande synergier och konkurrensfördelar. Skogsindustriprodukter är en effektiv och välinvesterad verksamhet. Vår investering i ökad massaproduktion i Östrand, en av de största industrisatsningarna i Sverige, kommer stärka den långsiktiga konkurrenskraften ytterligare, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

SCAs nuvarande bolagstämmovalda ledamöter och vd Magnus Groth har, i tillägg till befintliga uppdrag, med omedelbar verkan även utsetts till styrelse respektive vd i moderbolaget för hygienverksamheten. Avsikten är att Ulf Larsson, vd för SCAs skogsindustriverksamhet och medlem i koncernledningen, efter utdelningen av hygienverksamheten blir vd för det noterade skogsindustribolaget.

Styrelsen har även med omedelbar verkan utsett Ulf Larsson, i tillägg till hans befintliga uppdrag, till vice vd i SCA.

Avsikten är att det nya noterade hygienbolaget får ett nytt namn och har sitt säte i Stockholm och att det noterade skogsindustribolaget behåller namnet SCA och har sitt säte i Sundsvall. 

Telefonkonferens

En telefonkonferens på engelska för media, analytiker och investerare kommer att hållas idag kl 09:30 med SCAs vd och koncernchef, Magnus Groth. Telefonkonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon genom att ringa: +1 646 934 6795, +44 (0)207 1620 177 eller +46 (0)8 5052 0114. Uppge ”SCA” eller konferens id 959885. Ring in i god tid innan konferensen börjar.

Fakta SCAs verksamheter 2015

Hygienverksamheten Skogsindustriverksamheten
Nettoomsättning 98 528 MSEK 17 279 MSEK
Justerat rörelseresultat1 11 207 MSEK 2 605 MSEK
Sysselsatt kapital2 68 201 MSEK 37 217 MSEK
Medeltal anställda 39 898 4 153
Försäljning i antal länder Cirka 100 Cirka 50

1 Exklusive jämförelsestörande poster och koncerngemensamma kostnader

2 Exklusive koncerngemensamma poster

*Lex Asea innebär, att om ett moderbolag till sina delägare delar ut de andelar som bolaget äger i ett dotterbolag, så kan beskattningen av den kapitalvinst en mottagare åtnjuter i samband med detta under vissa förutsättningar skjutas upp till det tillfälle då mottagaren i sin tur säljer sina således erhållna andelar.


Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. klockan 07:30 CET.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta:
Joséphine Edwall-Björklund, SVP Group Functions Communications, +46 8 788 52 20
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30