Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari månad har på aktieägares begäran 53 280 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 311 605 055.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 67 388 329 aktier av serie A och 637 721 765 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016, klockan 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, 08 - 788 51 55