Halvårsrapport 2016

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI  2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 263 (57 177) MSEK
 • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 2 procent
 • Rörelseresultatet minskade med 8 procent till 5 348 (5 809) MSEK
 • Justerat rörelseresultat, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 9 procent till 6 652 (6 089) MSEK
 • Justerad rörelsemarginal, uppgick till 11,6 procent (10,6 procent)
 • Justerat resultat före skatt, ökade med 10 procent till 6 197 (5 626) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -1 304 (-280) MSEK varav -1 142 (-139) MSEK är kassaflödespåverkande. Jämförelsestörande poster inkluderar en reservering om 1 065 MSEK hänförlig till pågående konkurrensmål
 • Skatter inkluderar en reservering om 1 300 MSEK relaterad till pågående skattemål
 • Periodens resultat uppgick till 2 114 (3 977) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,84 (5,23) SEK
 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,4 procent (11,4 procent)
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 4 555 (3 366) MSEK

(För tabell se bifogad PDF)
 
 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Det andra kvartalet 2016 uppvisade fortsatt god organisk tillväxt av det justerade rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år. Vi har introducerat sju innovationer bland annat inom mjukpapper för konsumenter, under varumärkena Lotus, Okay, Plenty, Zewa samt inom mjukpapper för storförbrukare och inkontinensprodukter under våra två världsledande varumärken Tork och TENA. Vårt effektiviseringsarbete har fortsatt med oförminskad kraft i hela värdekedjan. Under det andra kvartalet 2016 beslutade vi att avveckla en produktionsanläggning för mjukpapper i Spanien. Detta är i linje med vår långsiktiga strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper.

Den 1 april i år integrerades vår hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea med Vinda, där vi är majoritetsägare. Nu pågår arbetet med att dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Under det andra kvartalet 2016 har vi gjort en reservering om 1,3 miljarder SEK hänförlig till pågående skattemål i Sverige och Österrike. Nyligen avgivna domar i liknande mål tyder på att praxis ändrats och därför finner vi det lämpligt att göra en reservering i räkenskaperna under det andra kvartalet 2016. Vi har även gjort en reservering om 964 MSEK främst hänförlig till pågående konkurrensmål i Chile, Colombia, Polen, Spanien och Ungern. Jag vill understryka att vi inte tolererar någon form av otillåtet samarbete med konkurrenter. Vi arbetar intensivt med att minimera riskerna för oetiskt beteende i verksamheten genom bland annat utbildning av medarbetare i konkurrenslagstiftning. Vi har även infört SCAs uppförandekod för våra samägda bolag.

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2016 var i nivå med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 2 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 31 procent av nettoomsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 6 procent och på mogna marknader till 0 procent. Hygienverksamheterna uppvisade en god organisk försäljningstillväxt som en följd av högre volymer och bättre pris/mix. För Personliga hygienprodukter uppgick den till 5 procent och för Mjukpapper till 3 procent. Skogsindustriprodukters organiska försäljningstillväxt uppgick till -7 procent främst till följd av lägre volymer och lägre priser.
 
Koncernens justerade rörelseresultat för det andra kvartalet 2016, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar samt lägre energi- och råvarukostnader. Hygienverksamheternas ökade justerade rörelseresultat var främst en följd av bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar samt lägre energi- och råvarukostnader inom Mjukpapper. Skogsindustriprodukters lägre justerade rörelseresultat var främst en följd av lägre priser och lägre volymer. Koncernens justerade rörelsemarginal ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 11,7 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 21 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,5 procentenhet till 12,1 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, chef Mediarelationer och Onlinekommunikation, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. klockan 12:00 CET.
   
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55