Delårsrapport Q3 2016

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 86 417 (86 276) MSEK
 • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 2 procent  
 • Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 8 290 (6 796) MSEK 
 • Justerat rörelseresultat, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 8 procent till 10 304 (9 560) MSEK
 • Justerad rörelsemarginal, uppgick till 11,9 procent (11,1 procent)  
 • Justerat resultat före skatt, ökade med 9 procent till 9 674 (8 864) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 014 (-2 764) MSEK varav -1 468 (-1 154) MSEK är kassaflödespåverkande. Jämförelsestörande poster inkluderar en reservering om cirka 1 075 MSEK hänförlig till pågående konkurrensmål 
 • Periodens resultat uppgick till 4 429 (4 545) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 5,94 (5,94) SEK
 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,5 procent (11,7 procent)
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 7 593 (6 944) MSEK
 • Initierat arbete för att föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri

(För tabell se bifogad PDF)


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Den organiska försäljningstillväxten under det tredje kvartalet 2016 påverkades av en utmanande marknadssituation för hygienprodukter och kapacitetsneddragningar. Det justerade rörelseresultatet, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppvisade fortsatt god tillväxt och den justerade rörelsemarginalen ökade.

Under kvartalet initierades ett arbete för att föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri.

Fyra innovationer lanserades under kvartalet inom mjukpapper för konsumenter, under varumärket Tempo, mensskydd, under varumärket Nosotras samt inom mjukpapper för storförbrukare och inkontinensprodukter under de två världsledande varumärkena Tork och TENA. Under kvartalet har beslut tagits om omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Frankrike. Omstruktureringarna ligger i linje med strategin att effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper. Som ett led i arbetet att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet beslutades efter kvartalets slut att avveckla barnblöjverksamheten i Mexiko.

Under kvartalet har det strategiska ramverket vidareutvecklats. SCAs vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Inom SCA har vi kunskapen, erfarenheten, produkter och lösningar samt engagemanget för att bidra till att förbättra hygienstandarden i världen. I september lanserade vi tillsammans med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council, rapporten ”Hygiene Matters 2016/17”. Denna fokuserar på tabun och stigman kring inkontinens och menstruation. Rapporten har också en nära koppling till FN:s hållbarhetsmål.

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2016 var i nivå med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 31 procent av nettoomsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 4 procent och på mogna marknader till -2 procent. För Personliga hygienprodukter uppgick den organiska försäljningstillväxten till 0 procent. Tillväxten påverkades negativt av barnblöjverksamheten där den organiska försäljningstillväxten uppgick till -7 procent främst relaterat till lägre försäljning i Ryssland, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika bland annat till följd av ökad konkurrens. För Mjukpapper uppgick den organiska försäljningstillväxten till 1 procent. För Skogsindustriprodukter uppgick den organiska försäljningstillväxten till -3 procent främst till följd av stängningen av en tryckpappersmaskin under fjärde kvartalet 2015.

Koncernens justerade rörelseresultat för det tredje kvartalet 2016, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till högre volymer, kostnadsbesparingar och lägre råvarukostnader. Försäljningskostnaderna var högre och investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Valutaeffekter, främst det svagare brittiska pundet, påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade rörelsemarginal ökade med 0,6 procentenheter och uppgick till 12,5 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 10 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital var i nivå med samma period föregående år och uppgick till 12,8 procent.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, chef Mediarelationer och Onlinekommunikation, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34


Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, 08-788 51 55