Bokslutsrapport 2015

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent (5 procent exklusive valutaeffekter) och uppgick till 115 316 (104 054) MSEK
 • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 13 014 (11 849) MSEK
 • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,3 procent (11,4 procent, 11,1 procent exklusive vinster på skogsbyten)
 • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 12 059 (10 888) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 067 (-1 400) MSEK varav -874 (-906) MSEK är kassaflödespåverkande
 • Resultat per aktie uppgick till 9,97 (9,40) SEK
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,0 procent (11,2 procent)
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 9 890 (8 149) MSEK
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9,5 procent till 5,75 (5,25) SEK per aktie
 • Beslut om förvärv av Wausau Paper Corp. Förvärvet slutfördes den 21 januari 2016.

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

För helåret 2015 var den organiska försäljningstillväxten 5 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent jämfört med 2014.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9,5 procent till 5,75 SEK per aktie.

2015 har varit ett händelserikt år. Vi har fortsatt arbetet med våra strategiska prioriteringar lönsam tillväxt, innovation och effektivitet. Vårt framgångsrika innovationsarbete resulterade i ett trettiotal innovationer och produktlanseringar och effektiviseringsarbetet fortsatte med oförminskad kraft i hela värdekedjan. För att ytterligare öka fokus på koncernens båda huvudverksamheter beslutade vi att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Under året togs beslut om att vidareutveckla SCAs hygienorganisation. Denna förändring trädde i kraft den 1 januari 2016. Vi beslutade att investera i ökad kapacitet vid Östrands massafabrik i Sverige och i en ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien.

Förvärvet av Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, passar strategiskt väl och stärker vår närvaro i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger oss tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. I Asien stärker vi vårt samarbete med Vinda genom att avyttra vår verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Transaktionen gör det möjligt att dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Vi har även fortsatt att åtgärda områden med svag lönsamhet. Som en följd av minskad global efterfrågan på tryckpapper och svag lönsamhet stängdes en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sverige och på grund av svaga marknadspositioner och otillräcklig lönsamhet lämnades marknaderna för barnblöjor i Brasilien och Sydafrika. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet avvecklades under året en produktionsanläggning för mjukpapper i Frankrike. Programmet avslutades vid årsskiftet men vi ser även fortsättningsvis möjligheter till effektiviseringsåtgärder.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 32 procent av omsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 11 procent och på mogna marknader till 2 procent.

Koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015, exklusive jämförelsestörande poster och omräkningsvalutaeffekter, ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Råvarukostnaderna ökade med 529 MSEK främst till följd av den starkare US dollarn. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, var oförändrad och uppgick till 11,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 1 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 1,1 procentenhet till 13,1 procent.
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, Vice President Media and Online, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34
   
  
Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016, klockan 8:00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.