SCA avser stänga pappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk och gör nedskrivning av anläggningen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA avser stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och gör en nedskrivning av anläggningen. Effektiviseringsåtgärder genomförs vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund. Stängningen, nedskrivningen och effektiviseringsåtgärderna innebär totala kostnader uppgående till cirka 1,4 miljarder SEK och leder till årliga kostnadsbesparingar på cirka 180 MSEK, varav cirka 120 MSEK är minskade avskrivningar, med full effekt 2017.

Pappersmaskinen som planeras stängas under slutet av 2015 har en kapacitet på 135 000 ton och är den minsta och äldsta av de fyra pappersmaskinerna vid Ortvikens pappersbruk.

- Den globala efterfrågan på tryckpapper har minskat under flera år, framförallt för tidningspapper, och vi har en svag lönsamhet för Ortvikens pappersbruk. Genom att stänga vår minsta och äldsta pappersmaskin kan vi fokusera på lönsamma order till de mer effektiva pappersmaskinerna. Ortviken är fortsatt ett av världens största tryckpappersbruk och vi har förutsättningar för att vara ett av de konkurrenskraftigaste. Vi har tagit fram flera nya tryckpappersprodukter som på kort tid har vunnit betydande marknadsandelar på en vikande marknad. Vi fokuserar nu på att producera och utveckla lönsamma tryckpappersprodukter, säger Ulf Larsson, chef SCA Forest Products.

I samband med stängningen av pappersmaskinen avser SCA att minska bemanningen inom produktion, transport och försäljning med cirka 95 tjänster. Effektiviseringsåtgärderna vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund avses leda till minskad bemanning vid de två bruken med cirka 30 tjänster. MBL-förhandlingar om förändringarna har inletts.

Nedskrivningen uppgår till cirka 1,3 miljarder SEK och redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet 2015. Omstruktureringskostnaderna uppgår till cirka 90 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet 2015.


Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015, klockan 07:45.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30