Delårsrapport Q3 2015

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent (5 procent exklusive valutaeffekter) och uppgick till 86 276 (76 657) MSEK
  • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 9 560 (8 599) MSEK
  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,1 procent (11,2 procent)
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 13 procent till 8 864 (7 847) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 764 (-513) MSEK varav -710 (-470) MSEK är kassaflödespåverkande
  • Resultat per aktie uppgick till 5,94 (7,35) SEK
  • Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,7 procent (11,5 procent)
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 6 944 (5 373) MSEK

  
(För tabell se bifogad PDF)

 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Det tredje kvartalet 2015 uppvisar en god organisk försäljningstillväxt, ett högre rörelseresultat och ett högre operativt kassaflöde jämfört med samma period föregående år.

De senaste månaderna har varit händelserika och vi har tagit flera viktiga strategiska beslut. För att ytterligare öka fokus på koncernens båda verksamheter har vi beslutat att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Skogsindustridivisionen kommer från och med
1 januari 2017 utöka den kvartalsvisa finansiella rapporteringen. Inom Skogsindustriprodukter har vi beslutat att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Sverige. Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal.

För att öka tillväxten och innovationstakten samt stärka konkurrenskraften ytterligare inom SCAs hygienverksamhet har vi även beslutat att genomföra en vidareutveckling av vår hygienorganisation som träder i kraft den 1 januari 2016. I oktober annonserade vi att SCA förvärvar Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger oss tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. Förvärvet förväntas generera fördelar för SCA och för våra kunder. Transaktionen är villkorad av godkännande från Wausau Papers aktieägare och myndigheter och förväntas slutföras under första kvartalet 2016.

I Asien, som är en viktig tillväxtmarknad med en stor befolkningsmängd och låg penetration av hygienprodukter, stärker vi vårt samarbete med Vinda genom att avyttra vår verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. Transaktionen gör det möjligt för oss att ytterligare dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Vi har fortsatt att adressera förbättringsområden. Då den globala efterfrågan på tryckpapper har minskat under flera år och vi har en svag lönsamhet för Ortvikens pappersbruk avser vi att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Vi gör även en nedskrivning av anläggningen. Vi avyttrar vår barnblöjsverksamhet i Sydafrika, en verksamhet som haft otillräcklig lönsamhet. Vidare har vi adresserat vår varumärkesvärdering relaterad till barnblöjsverksamheten i Mexiko och Everbeautyförvärvet i Asien vilket inneburit nedskrivningar. Vi avyttrar ägandet i Bromma Business Jet och har tagit kostnader för det i tredje kvartalet. Försäljningen ligger i linje med det som vi tidigare kommunicerat att SCA inte ska äga affärsflyg.

Som en del av SCAs pågående kostnadsbesparingsprogram relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har vi under oktober avvecklat produktionsanläggningen för mjukpapper i Saint-Cyr-en-Val, Frankrike. Stängningen har medfört omstruktureringskostnader under tredje kvartalet 2015.

Under kvartalet har SCA inkluderats i Dow Jones Sustainability Indices, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex, och dessutom utnämnts till branschledare inom sektorn Household Products.

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2015 ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5 procent till följd av god tillväxt för både Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 32 procent av omsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 12 procent och på mogna marknader till 3 procent. Vi har under kvartalet introducerat åtta innovationer och produktlanseringar under varumärkena Drypers, Libero, Tempo, TENA och Tork.

Koncernens rörelseresultat för det tredje kvartalet 2015, exklusive jämförelsestörande poster och omräkningsvalutaeffekter, ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Råvarukostnaderna ökade med 758 MSEK främst till följd av den starkare US dollarn. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 0,5 procentenheter till 11,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 7 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 1,4 procentenheter till 12,8 procent.

Både Personliga hygienprodukter och Mjukpapper uppvisade högre rörelseresultat för det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt av bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt främst till följd av en starkare US dollar. Rörelseresultatet inom Skogsindustriprodukter ökade främst till följd av högre priser (inklusive valutaeffekter), kostnadsbesparingar och lägre råvaru- och energikostnader.

   
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, Vice President Media Relations and Online Communications, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015, klockan 8:00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.