Delårsrapport Q1 2015

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2015 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent (6 procent exklusive valutaeffekter) och uppgick till 27 958 (24 234) MSEK
  • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 6 procent
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 9 procent till 2 872 (2 630) MSEK
  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 10,3 procent (10,9 procent)
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 2 602 (2 342) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -122 (-247) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 2,43 (2,12) SEK
  • Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,2 procent (11,0 procent)
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 246 (667) MSEK

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Vi har levererat god organisk försäljningstillväxt och högre rörelseresultat inom samtliga affärsområden under det första kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Tillväxtmarknaderna har fortsatt att uppvisa hög tillväxt och försäljningen utvecklades också väl i Europa. Vi har investerat och fortsätter att investera i tillväxtmarknaderna och i mars i år invigdes vår första produktionsanläggning i Indien. Under det första kvartalet 2015 introducerade vi 11 innovationer och produktlanseringar under varumärkena Edet, Nosotras, Plenty, Tork och Zewa. Vårt effektiviseringsarbete fortsätter med oförminskad kraft och fokus är att effektivisera hela värdekedjan.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2015 ökade med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent med tillväxt inom samtliga affärsområden. På tillväxtmarknaderna ökade nettoomsättningen med 11 procent. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, vinster på skogsbyten och omräkningsvalutaeffekter, ökade med 6 procent. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Råvarukostnaderna ökade med 721 MSEK främst till följd av en starkare US dollar. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster och vinster på skogsbyten, ökade med 0,1 procentenheter till 10,3 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 37 procent.

Personliga hygienprodukter uppvisade ett högre rörelseresultat för det första kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt av bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader till följd av högre massapriser och en starkare US dollar påverkade resultatet negativt. Mjukpapper uppvisade ett högre rörelseresultat tack vare en bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader på grund av en starkare US dollar påverkade resultatet negativt. Inom Skogsindustriprodukter ökade rörelseresultatet främst till följd av högre priser (inklusive valutaeffekter) och kostnadsbesparingar.

 
För ytterligare information, kontakta:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, Vice President Media Relations and Online Communications, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31

 
Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015, klockan 07:30. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.