Bokslutsrapport 2014

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent (10 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 104 054 (92 873) MSEK
 • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 3 procent (4 procent inklusive Vindas organiska försäljningstillväxt)
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 14 procent (12 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 11 849 (10 381) MSEK
 • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,4 procent (11,2 procent)
 • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent (14 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 10 888 (9 320) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -1 400 (-1 239) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 9,40 (7,90) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 8 149 (6 252) MSEK
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 10,5 procent till 5,25 (4,75) SEK per aktie
 • Omräkning är gjord för tidigare perioder med anledning av nya och ändrade IFRS standarder och regler avseende koncernredovisning och samarbetsarrangemang (se not 6)

(För tabell se bifogad PDF)

 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

2014 levererade SCA det högsta resultatet före skatt någonsin och god organisk försäljningstillväxt. Vi ökade vårt rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, med 1 468 MSEK. Detta har vi lyckats med tack vare att vi fortsatt arbetet med våra strategiska prioriteringar tillväxt, innovation och effektivitet. Under året stärkte SCA samarbetet med kinesiska Vinda, där SCA är majoritetsägare, genom att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda. Vi har under året fortsatt vårt framgångsrika innovationsarbete och introducerade ett trettiotal innovationer och produktlanseringar till exempel under varumärkena Libero, Libresse, Lotus, Saba, Tempo, TENA och Tork. Vårt arbete med att uppnå ökad kostnadseffektivitet fortsätter. Våra tre effektiviseringsprogram har fortsatt att leverera betydande besparingar. Vid årsskiftet avslutades två av programmen men arbetet med produktivitet och kostnadseffektivitet fortsätter. Året präglades av en svag utveckling av världsekonomin och geopolitiska oroligheter. Den globala marknaden för hygienprodukter påverkades av ökad konkurrens och låg tillväxt på mogna marknader.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2014 ökade med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4 procent (5 procent inklusive Vindas organiska försäljningstillväxt) med tillväxt inom samtliga affärsområden. Tillväxten var främst relaterad till hygienverksamheternas tillväxtmarknader samt affärsområdet Skogsindustriprodukter. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och vinster på skogsbyten, ökade med 20 procent (3 procent inklusive vinster på skogsbyten under samma period föregående år) och är det högsta kvartalsresultatet någonsin. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar och förvärvet av majoriteten i kinesiska Vinda. Högre råvarukostnader till följd av högre priser och en starkare dollar påverkade resultatet negativt. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 31 procent. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 10,5 procent till 5,25 SEK per aktie.

Mjukpapper uppvisade betydligt högre rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt av högre volymer, kostnadsbesparingar och förvärvet av majoriteten i kinesiska Vinda. Konsolideringen av Vinda påverkade marginalen negativt. Personliga hygienprodukter ökade resultatet som en följd av högre volymer och kostnadsbesparingar som kompenserade för högre råvarukostnader. Skogsindustriprodukters lägre rörelseresultat förklaras av vinster på skogsbyten under det fjärde kvartalet 2013, exklusive den effekten ökade resultatet främst relaterat till högre priser (inklusive valutaeffekter) och kostnadsbesparingar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 55
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

  
Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2015, klockan 08:00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.