Kallelse till årsstämma

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl 13.30)

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels             fredagen den 4 april 2014 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels             senast fredagen den 4 april 2014 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

  • per telefon 08-402 90 59, vardagar kl 08.00-17.00
  • på bolagets hemsida www.sca.com
  • per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Corporate Legal Affairs,Box 200, 101 23 Stockholm

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före fredagen den 4 april 2014 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com.

Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1
Valberedningen föreslår att advokaten Sven Unger utses att som ordförande leda årsstämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 4:75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara tisdagen den 15 april 2014. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 22 april 2014.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-13
Valberedningen föreslår följande:

–  Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.
–  Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.
–  Styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 105 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla  ett tilläggsarvode med 135 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 130 000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 175 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
–  Omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.
–  Omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Förslag till beslut avseende punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktörer, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella

ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 60 års ålder. För intjänande av pensionsförmånerna förutsättes att anställningsförhållandet bestått under lång tid, för närvarande 20 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.

Förslaget innebär oförändrade riktlinjer i förhållande till 2013.

Valberedning
I valberedningen ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden (ordförande), Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management, Caroline af Ugglas, Skandia, och Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA.

Ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sca.com, senast den 20 mars 2014 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av  bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 705 110 094 aktier, varav 87 417 535 A-aktier och 617 692 559 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 491 867 909 röster.

A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 2 767 605 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Stockholm i mars 2014

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Styrelsen

Notera: Offentliggörandet sker i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2014 kl. 18.00.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA hade omkring 34 000 medarbetare i slutet av 2013. Omsättningen 2013 var 89 miljarder kronor (10,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.