Halvårsrapport 2014

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 JUNI 2014 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent (10 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 50 063 (46 451) MSEK
  • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 3 procent (4 procent inklusive Vindas organiska försäljningstillväxt)
  • Rörelseresultatet,exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 21 procent (21 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 5 564 (4 593) MSEK
  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,1 procent (9,9 procent)
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 24 procent (24 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 5 081 (4 087) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -405 (-791) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 4,66 (3,22) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 078 (2 113) MSEK
  • Omräkning är gjord för tidigare perioder med anledning av nya och ändrade IFRS standarder och regler avseende koncernredovisning och samarbetsarrangemang (se not 6)

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Vi har levererat en rapport för det andra kvartalet 2014 med fortsatt försäljningstillväxt, högre resultat och marginal jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet genomfördes ett flertal innovationer och produktlanseringar under varumärkena Libero, Libresse, TENA och Tork. Effektiviseringsprogrammen inom hygien- och skogsindustriverksamheterna fortsätter att leverera besparingar enligt plan. Mjukpapper och Skogsindustriprodukter uppvisade en betydande resultatökning. Personliga hygienprodukter har påverkats negativt av högre råvarukostnader och negativa valutaeffekter i tillväxtmarknader.

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2014 ökade med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 3,3 procent med tillväxt inom samtliga affärsområden. Tillväxten var främst relaterad till tillväxtmarknaderna och affärsområdet Skogsindustriprodukter.
Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2014, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar, förvärvet av majoriteten i kinesiska Vinda och vinster på skogsbyten. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 1,5 procentenheter till 11,4 procent. Resultat per aktie ökade med 56 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 28 procent och uppgick till 2 060 MSEK.

Som ett led i vår strategi att växa på tillväxtmarknader har SCA och Vinda slutit avtal om att Vinda övertar SCAs hygienverksamhet i Kina, vilket leder till ömsesidiga fördelar inom distribution, försäljning, innovation samt forskning och utveckling.

SCAs joint venture i Australien, Nya Zeeland och Fiji, Asaleo Care, har börsintroducerats på Australian Securities Exchange (ASX). SCAs ägande i Asaleo Care uppgår efter börsnoteringen till cirka 32,5 procent.

 
För ytterligare information, kontakta:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernstab Kommunikation, 08-788 51 30
Boo Ehlin, presschef koncernstab Kommunikation, 08-788 51 36
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34

 
Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014, klockan 12.00.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.