Delårsrapport Q1 2014

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 MARS 2014 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent (9 procent exklusive avyttringar) och uppgick till 24 234 (23 332) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 14 procent (18 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 2 630 (2 315) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent (19 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 2 342 (2 036) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -247 (-418) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 2,12 (1,59) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 667 (1 385) MSEK
  • Omräkning är gjord för tidigare perioder med anledning av nya och ändrade IFRS standarder och regler avseende koncernredovisning och samarbetsarrangemang (se not 6).

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Jämförelsen av första kvartalet 2014 med motsvarande period föregående år har påverkats av avyttringarna av Laakirchen och vissa Georgia-Pacific enheter samt förvärvet av majoriteten i kinesiska Vinda.

Effektiviseringsprogrammen inom hygien- och skogsindustriverksamheterna fortsätter att löpa enligt plan.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2014, exklusive avyttringar, ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är relaterad till förvärv av majoriteten i kinesiska Vinda, högre volymer och högre priser.

På tillväxtmarknaderna var tillväxten, exklusive valutaeffekter, fortsatt god. Den stränga vintern i Nordamerika påverkade efterfrågan och resultatet för mjukpapper för storförbrukare negativt.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 18 procent. Förvärvet i Kina, kostnadsbesparingar, högre volymer samt högre priser ökade resultatet. Personliga hygienprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, minskade med 6 procent till följd av högre råvarukostnader, investeringar i ökade marknadsaktiviteter samt negativa valutatransaktionseffekter till följd av valutaförsvagningar i tillväxtmarknader. Mjukpappers rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 14 procent till följd av förvärvet i Kina, högre volymer, högre priser, kostnadsbesparingar samt lägre råvaru- och energikostnader. Skogsindustriprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster och avyttringen, ökade med 140 procent till följd av högre priser, högre volymer, kostnadsbesparingar samt lägre energikostnader.

Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar ökade med 19 procent.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Boo Ehlin, presschef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 36
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014, klockan 8.00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.