Angående pågående skatteprocess

  • Pressmeddelande

Den svenska skattemyndigheten (Skatteverket) har genom ett beslut om eftertaxering framställt krav på skatt och skattetillägg på cirka 1 100 Mkr. SCA kommer att överklaga beslutet och gör bedömningen att Skatteverkets krav inte kommer att stå sig i en rättslig prövning.

Tvisten gäller räntekostnader på lån i ett koncernbolag som uppkom i samband med att verksamheten flyttades till Sverige under 2004.

SCA kommer att redovisa risken som en ansvarsförbindelse.

Louise Tjeder, Director Investor Relations, +46 8 788 51 62