Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni månad har på aktieägares begäran 480 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 517 817 042. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 90 300 772 aktier av serie A och 614 809 322 aktier av serie B.

Stockholm, 28 juni 2013

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013, klockan 10.00.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82