Halvårsrapport Q2 2013

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 JUNI 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent (19 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 44 531 (39 763) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent (16 procent exklusive valutaeffekter) till 4 361 (3 939) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 18 procent (22 procent exklusive valutaeffekter) till 3 884 (3 292) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -791 (-410) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 3,22 (3,58 SEK)
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 997 (3 067) MSEK

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Hygienverksamheterna uppvisar högre försäljning och resultat. Skogsindustriprodukters lägre resultat är främst en följd av lägre priser och negativa valutaeffekter till följd av en starkare svensk valuta.

Effektiviseringsprogrammen inom hygien- och skogsindustriverksamheterna löper enligt plan.

Koncernens nettoomsättning för det första halvåret 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst relaterad till förvärv och högre volymer inom hygienverksamheterna. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 16 procent. Förvärv, högre volymer, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar förbättrade resultatet. Motsvarande resultat för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade med 17 respektive 37 procent medan Skogsindustriprodukters resultat minskade med 34 procent. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 22 procent.

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar ökade med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst relaterad till förvärv och högre volymer inom hygienverksamheterna. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 5 procent. Förvärv, högre volymer och kostnadsbesparingar förbättrade resultatet. Motsvarande resultat för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade med 3 respektive 33 procent medan Skogsindustriprodukters resultat minskade med 42 procent. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 11 procent.

I samband med SCAs köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet under 2012 ställde EU-kommissionen krav på vissa avyttringar inom konsumentmjukpapper. EU-kommissionen har nu godkänt samtliga försäljningar. De aktuella verksamheterna representerar en sammanlagd omsättning på cirka 200 MEUR.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernstab Kommunikation, 08-788 51 30
Boo Ehlin, presschef koncernstab Kommunikation, 08-788 51 36
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013, klockan 12.00.