Delårsrapport Q1 2013

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 MARS 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent (ökade med 20 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 22 386 (19 490) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 20 procent (25 procent exklusive valutaeffekter) till 2 205 (1 834) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 29 procent (34 procent exklusive valutaeffekter) till 1 941 (1 503) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -418 (-150) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,59 (1,73) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 341 (1 301) MSEK

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Hygienverksamheterna uppvisar god försäljningstillväxt och förbättrat resultat. Skogsindustriprodukters lägre resultat är främst en följd av negativa valutaeffekter och lägre tryckpapperspriser.

Effektiviseringsprogrammen inom hygien- och skogsindustriverksamheterna löper enligt plan.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst en följd av förvärv och högre volymer.

Rörelseresultatet, exklusive valutaeffekter och jämförelsestörande poster, ökade med 25 procent. Motsvarande resultat för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade med 27 respektive 40 procent medan Skogsindustriprodukters resultat minskade med 22 procent. I Skogsindustriprodukter ingår positiva resultateffekter hänförliga till markbyten med 121 MSEK samt negativa valutaeffekter om cirka 110 MSEK. Resultat före skatt, exklusive valutaeffekter och jämförelsestörande poster, ökade med 34 procent.

Koncernens operativa kassaflöde förbättrades med 5 procent och uppgick till cirka 1,9 miljarder SEK.

I samband med SCAs köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet under 2012 ställde EU-kommissionen krav på vissa avyttringar inom konsumentmjukpapper. EU-kommissionen har nu godkänt samtliga försäljningar. De aktuella verksamheterna representerar en sammanlagd omsättning på cirka 200 MEUR och köpeskillingen uppgår till cirka 100 MEUR.

Avyttringen av den österrikiska tryckpappersanläggningen i Laakirchen har slutförts.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernstab Kommunikation, 08-788 51 30
Boo Ehlin, presschef koncernstab Kommunikation, 08-788 51 36
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013, klockan 8.00.