Bokslutsrapport Q4 2012

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 DECEMBER 2012 (jämfört med samma period föregående år)

Förpackningsverksamheten som avyttrades den 30 juni 2012 redovisas för innevarande och föregående år enbart som en rad i resultaträkningen – Periodens resultat från avyttringsgrupp. Kommentarerna i rapporten är därmed genomgående exklusive förpackningsverksamheten.

De avyttringar som kommenteras i rapporten avser bildandet av ett samägt bolag i Australien/Nya Zeeland genom avyttring av 50 procent av aktierna och dekonsolidering av verksamheten från årets början samt avyttringen av Aylesford Newsprint, dekonsoliderad från fjärde kvartalets början. Föregående år respektive de tre första kvartalen 2012 har ej omräknats för dessa två avyttringar.

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent (ökade med 11 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 85 408 (81 337) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent (17 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 8 646 (7 738) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 634 (-5 439) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 7,06 (0,78) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 7 271 (5 306) MSEK
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 7,1 procent till 4,50 (4,20) SEK per aktie

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Under 2012 slutförde SCA två större företagsaffärer, köpet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet samt försäljningen av vår förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Georgia-Pacific-förvärvet stärker vår konkurrenskraft på den europeiska mjukpappersmarknaden och kompletterar våra marknadspositioner. Förvärvet kommer att leda till årliga kostnadssynergier om 125 MEUR med full effekt från 2016. Försäljningen av SCAs förpackningsverksamhet minskar den cykliska exponeringen samt ger ökade finansiella möjligheter att växa inom hygienverksamheten. SCA förvärvade under 2012 Everbeauty, ett ledande asiatiskt hygienföretag, vilket stärker vår position i Asien, framförallt i Kina.

Inom Skogsindustriprodukter avyttrade SCA under 2012 sin 50-procentiga ägarandel i tidningspappersbruket Aylesford Newsprint i Storbritannien. Under året tecknade SCA även avtal om försäljning av det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen. Därmed fokuserar vi på vår svenska verksamhet som är väl integrerad med våra skogstillgångar.

Inom hygienverksamheten etablerade vi under året en ny organisation och lanserade ett kostnadsbesparingsprogram som ska leda till årliga kostnadsbesparingar på 300 MEUR med full effekt 2015. Vi introducerade även ett effektiviseringsprogram inom skogsindustriverksamheten som kommer att leda till årliga besparingar om 1 300 MSEK med full effekt från och med 2015.

Koncernens nettoomsättning för 2012, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet, exklusive valutaeffekter, avyttringar och jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent. Motsvarande resultat för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade med 28 respektive 50 procent medan Skogsindustriprodukters resultat minskade med 46 procent. Koncernens operativa kassaflöde förbättrades med drygt 2 miljarder SEK och uppgick till 9 644 MSEK.

Resultat före skatt, exklusive valutaeffekter, avyttringar och jämförelsestörande poster, ökade med 21 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Petter Tiger, tf. presschef, 08-788 53 62

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2013, klockan 12.00.