SCA avyttrar tryckpappersbruket i Laakirchen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA avyttrar det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen till Heinzel Group. I samband med avyttringen inleder bolagen ett försäljningssamarbete.

Laakirchen hade 2011 en total omsättning på 335 MEUR och drygt 500 anställda. Årskapaciteten uppgår till drygt 500 000 ton.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 MEUR med en möjlig tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 100 MEUR baserad på en två-årig vinsdelningsmodell. I samband med transaktionen har en nedskrivning om 50 MEUR gjorts, som kommer att belasta det fjärde kvartalets resultat 2012.

Transaktionen beräknas slutföras under första kvartalet 2013 efter godkännande av berörda myndigheter.

I samband med avyttringen har SCA slutit avtal med Heinzel Group om ett försäljningssamarbete. SCA Forest Products och Heinzel Groups försäljningsorganisationer kompletterar varandra och SCA kommer att få en starkare representation på flera marknader för sina tryckpappers-, massa- och kraftlinerprodukter. Försäljningssamarbetet planeras träda i kraft när transaktionen är slutförd.

Efter avyttringen av Laakirchen har SCA sin återstående tryckpappersverksamhet koncentrerad till Sverige i nära anslutning till skogsinnehavet.

Stockholm 19 december, 2012

För ytterligare information, kontakta:

Louise Tjeder, Investerarrelationer, 08-788 51 62
Jessica Ölvestad, Pressekreterare, 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2012, klockan 08.25.