Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober månad har på aktieägares begäran 818 158 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 558 575 675. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 94 829 509 aktier av serie A och 610 280 585 aktier av serie B.

Stockholm den 31 oktober 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera:

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2012, klockan 10.00.