Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november månad har på aktieägares begäran 897 937 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 550 494 242.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 93 931 572 aktier av serie A och 611 178 522 aktier av serie B.

Stockholm den 30 november 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2012, klockan 10.30.