Halvårsrapport Q2 2012

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 JUNI 2012 (jämfört med samma period föregående år)

Förpackningsverksamheten, som avyttrades den 30 juni 2012, redovisas enbart som en rad i resultaträkningen – Periodens resultat från avyttringsgrupp. Kommentarerna i rapporten är därmed genomgående exklusive förpackningsverksamheten.

Bildandet av ett samägt bolag i Australien/Nya Zeeland, genom avyttring av 50 procent av aktierna och dekonsolidering av verksamheten från årets början, utgör den avyttring som kommenteras i rapporten.

  • Nettoomsättningen var i nivå med föregående år (ökade med 4 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 39 763 (39 646) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent (12 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 3 939 (3 577) MSEK
  • Jämförelsestörande poster, omstruktureringskostnader m.m. uppgick till 410 (0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 3,58 (3,85) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 3 067 (1 739) MSEK

(För tabell se bifogad pdf)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
I och med dagens slutförande av förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har fem viktiga affärer slutförts under det senaste kvartalet. Förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet kommer att stärka vårt produkterbjudande liksom vår geografiska närvaro i Europa. Dessutom genereras betydande synergier. Genom förvärvet av Everbeauty och ett ökat ägande i Vinda får vi en bra position för en fortsatt expansion i Kina, Taiwan och Sydostasien. Med förvärvet av återstående 50 procent av aktierna i Pisa i Chile stärker vi våra expansionsmöjligheter i Latinamerika. Den sista juni såldes SCAs förpackningsrörelse, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige, till brittiska DS Smith. Avyttringen har möjliggjort en expansion och skapar förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom hygienverksamheten.

Hygienverksamheten utvecklades väl med en god tillväxt och en stark resultatförbättring. Koncernens nettoomsättningstillväxt under det första halvåret 2012, exklusive valutaeffekter och avyttringar, uppgick till 4 procent. Försäljningsökningen har varit fortsatt hög på tillväxtmarknaderna där Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade omsättningen med 21 respektive

16 procent. Koncernens operativa kassaflöde ökade till 4 169 (2 898) MSEK. Förbättringen är hänförlig främst till en lägre rörelsekapitalbindning men även ett högre rörelseöverskott och lägre investeringar.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2012, exklusive valutaeffekter, avyttringar och jämförelsestörande poster, ökade med 16 procent jämfört med andra kvartalet 2011 och uppgick till 2 105 MSEK. Resultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade med 34 respektive 53 procent. Resultatet för Skogsindustriprodukter försämrades med 34 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012, klockan 12.00.