Delårsrapport Q3 2012

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2012 (jämfört med samma period föregående år)

Förpackningsverksamheten som avyttrades den 30 juni 2012 redovisas för innevarande och föregående år enbart som en rad i resultaträkningen – Periodens resultat från avyttringsgrupp. Kommentarerna i rapporten är därmed genomgående exklusive förpackningsverksamheten.

Bildandet av ett samägt bolag i Australien/Nya Zeeland genom avyttring av 50 procent av aktierna och dekonsolidering av verksamheten från årets början utgör den avyttring som kommenteras i rapporten. Föregående år har ej omräknats.

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent (8 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 61 963 (60 402) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent (13 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 6 224 (5 599) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -1 441 (-152) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 4,09 (5,66) SEK         
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 5 607 (3 802) MSEK

(För tabell se bifogad pdf)

 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

I juli slutfördes förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Förvärvet stärker vårt produkterbjudande och vår geografiska närvaro i Europa och kommer att ge betydande synergier. Verksamheten har utvecklats i linje med eller något bättre än som antogs i förvärvsplanen.

I linje med vår strategi att inom tryckpapper fokusera på mer högförädlade produkter avyttrades i oktober den 50-procentiga ägarandelen i Aylesford Newsprint och under samma månad färdigställdes uppgraderingen av en tidningspappersmaskin i Sverige.

Hygienverksamheten uppvisar en god tillväxt och resultatutveckling. För Skogsindustriprodukter har den svaga efterfrågan, låga priser och en förstärkt svensk krona påverkat lönsamheten negativt.

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna 2012, exklusive valutaeffekter och avyttringen, ökade med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade inom Personliga hygienprodukter och Mjukpapper med 11 respektive 12 procent, exklusive valutaeffekter och avyttringen av Australien/Nya Zeeland. För Skogsindustriprodukter sjönk nettoomsättningen med 7 procent. Rörelseresultatet, exklusive valutaeffekter, avyttringen och jämförelsestörande poster, ökade med 13 procent. Koncernens operativa kassaflöde ökade till 7 198 (5 326) MSEK främst som en följd av lägre rörelsekapitalbindning och ett högre rörelseöverskott.

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2012, exklusive valutaeffekter och avyttringen, ökade med 16 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Merparten av ökningen är hänförbar till mjukpappersförvärvet i Europa och en god försäljningsutveckling inom både Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Rörelseresultatet, exklusive valutaeffekter, avyttringen och jämförelsestörande poster, ökade med 20 procent. Resultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade med 23 respektive 58 procent medan Skogsindustriprodukters resultat minskade med 57 procent.

 
För ytterligare information, kontakta:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Petter Tiger, tf. presschef, 08-788 53 62

 
Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2012, klockan 8.00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.