Bokslutsrapport Q4 2011

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 DECEMBER 2011 (jämfört med samma period föregående år) inklusive den förpackningsverksamhet som är under försäljning

 • Nettoomsättningen minskade med 1 procent (ökade med 4 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 105 750 (106 965) MSEK
   
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 4 procent (oförändrat exklusive valutaeffekter) till 9 224 (9 608) MSEK
   
 • Jämförelsestörande poster, nedskrivningar av goodwill, omstruktureringskostnader m.m. uppgick till 5 676 (931) MSEK
   
 • Resultat per aktie, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 0,78 (7,90) SEK
   
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 6 383 (7 399) MSEK
   
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 5 procent till 4,20 (4,00) SEK per aktie
   
 • Avtal har efter årsskiftet träffats om försäljning av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive kraftlinerrörelsen. Nettoomsättning och rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, för denna verksamhet uppgick till 24 413 (24 234) MSEK respektive 1 486 (1 113) MSEK motsvarande en vinst per aktie om 0,73 SEK

(För tabell se bifogad pdf)
 

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

I november 2011 samt i januari 2012 annonserade SCA två större transaktioner. I november lades ett bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet och i januari 2012 annonserades avyttringen av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Sammantaget medför dessa två transaktioner större synergier, minskad konjunkturkänslighet samt successivt högre vinst per aktie.

Under verksamhetsåret har SCA genomfört viktiga effektiviseringsåtgärder, ökat lanseringstakten av nya produkter och lyckats växa på både mogna marknader och på tillväxtmarknader. Försäljningen har ökat inom samtliga affärsområden och nettoomsättningen för 2011, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Tillväxten inom hygienverksamheten har varit fortsatt god på tillväxtmarknaderna där Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade försäljningen med 13 respektive 10 procent. För att tillvarata tillväxtmöjligheter inom hygienverksamheten samt stärka positionerna på tillväxtmarknader har vi under året genomfört både förvärv och investeringar, bland annat i Brasilien, Turkiet och Ryssland.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, var i nivå med föregående år. Genomförda prisökningar och kostnadsbesparingar i kombination med ökade volymer kompenserade för 3,2 miljarder SEK i ökade råvarukostnader samt ökade energi- och distributionskostnader. Periodens resultat, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, minskade med 2 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2011, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 1 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 1 procent jämfört med det fjärde kvartalet föregående år.

Jämfört med det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, i det fjärde kvartalet med 4 procent medan nettoomsättningen i stort var oförändrad. Rörelsemarginalen för hygienverksamheten fortsatte att stiga.

Fortsatt god efterfrågan förväntas inom SCAs hygienverksamhet.
 

Web cast, flash: http://www.sca.com/WebcastQ42011flash
Web cast, wm: http://www.sca.com/WebcastQ42011wm
Annat Q4-material: http://www.sca.com/Q42011sv
 

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Weiner, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2012, klockan 12.00.