SCAs årsstämma 2011

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:00 (3:70) per aktie för räkenskapsåret 2010. Avstämningsdag är tisdagen den 12 april 2011. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske fredagen den 15 april 2011.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Sören Gyll, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Slutligen beslutade stämman om en mindre ändring av bolagets bolagsordning i syfte att inför kommande bolagsstämmor kunna offentliggöra kallelsen på bolagets hemsida.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com.

Stockholm den 7 april, 2011 

För ytterligare information, kontakta

Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62