SCAs årsredovisning för 2010 offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com. Detsamma gäller hållbarhetsredovisningen för 2010.

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 12.

Stockholm den 11 mars 2011 

För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars, klockan 14.00.