Fortsatta effektiviseringar och tillväxt högst på agendan

  • Pressmeddelande

Idag håller SCA kapitalmarknadsdag i Stockholm. De senaste årens strategi med fokus på kostnader, kassaflöde, kapitaleffektivitet och innovation ligger fast. Ökad tillväxt adderades till koncernens strategiska agenda 2010.

– SCA har genomfört viktiga effektiviseringsåtgärder och ökat lanseringstakten av nya produkter. Vi har lyckats växa både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Våra globala varumärken TENA och Tork, med vardera över en miljard euro i årlig försäljning, har stärkt sina marknadsandelar. För att tillvarata tillväxtmöjligheter inom hygienverksamheten har vi genomfört både förvärv och investeringar på ett flertal tillväxtmarknader, bland annat i Brasilien, Ryssland, Turkiet, Mexiko och Argentina, sade Jan Johansson.

Jan Johansson poängterade att genomförda åtgärdsprogram har minskat kostnadsbasen och gjort SCA till ett starkare företag än tidigare. Fokus på kassaflöde har lett till lägre nettolåneskuld och förbättrad skuldbetalningsförmåga, vilket har skapat bättre förutsättningar att växa.

SCA ska växa genom att förstärka befintliga och etablera nya marknadsledande positioner. Ambitionen är att minska antalet lokala varumärken och öka antalet globala varumärken.

– SCA är idag världens tredje största hygienbolag och hygienprodukter svarar nu för 60 procent av vår omsättning. Ambitionen är att växa ytterligare genom att tillvarata tillväxtmöjligheterna som skapas av den globala befolkningsökningen, ett ökat välstånd, en åldrande befolkning samt en ökad marknadspenetration. Vi ser också ett ökat intresse för bekvämlighet och hållbarhetsfrågor bland konsumenterna, sade Jan Johansson.

På kort sikt är effekterna av den globala ekonomiska situationen svåra att bedöma. Idag syns inga förändringar i beteendet bland våra kunder. Efterfrågan är god inom samtliga affärsområden.

SCAs koncernövergripande finansiella mål för avkastning på sysselsatt kapital om 13 procent över en konjunkturcykel kvarstår.

För bilder, presentationer och webcast, besök www.sca.com/CMD11.

Stockholm den 19 september, 2011

För ytterligare information, kontakta
Camilla Weiner, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62