Bokslutsrapport Q4 2010

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 DECEMBER 2010 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen minskade med 2 procent (ökade med 5 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 109 142 (110 857) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 6 procent (10 procent exklusive valutaeffekter) till 8 492 (8 004) MSEK 
  • Omstruktureringskostnader uppgick till 931 (1 458) MSEK
  • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 6 procent till 6 281
    (5 906) MSEK
  • Resultat per aktie, inklusive omstruktureringskostnader, ökade med 17 procent till 7,90 (6,78) SEK                   
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 7 399 (11 490) MSEK
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 8 procent till 4,00 (3,70) SEK per aktie

(FÖR TABELL SE BIFOGAD PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

SCA har under året ökat volymerna inom samtliga verksamhetsområden och ökat marknadsandelarna för de globala varumärkena Tena för inkontinensskydd och Tork för mjukpapper för storförbrukare. Tillsammans med högre priser inom Mjukpapper och Förpackningar samt kostnadsbesparingar har detta kompenserat för negativa valutakurseffekter och 5,2 miljarder SEK i ökade råvarukostnader. Förpackningsverksamheten uppvisade en kraftig lönsamhetsförbättring. Periodens resultat ökade med 6 procent (10 procent exklusive valutakurseffekter) och resultat per aktie, inklusive omstruktureringskostnader, med 17 procent.

 Rörelsens kassaflöde för 2010 uppgick till 7 399 (11 490) MSEK. Minskningen beror främst på en högre rörelsekapitalbindning som en följd av högre råvarupriser. Nettolåneskulden har under året minskat med 6 miljarder SEK.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2010, exklusive effekter från valutakursförändringar och avyttringar, ökade med 8 procent som en följd av högre priser och volymer jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2010, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Genomförda prishöjningar samt kostnadsbesparingar i kombination med ökade volymer har kompenserat för 1,7 miljarder SEK i ökade råvarukostnader.

I det fjärde kvartalet 2010 minskade rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter samt för Mjukpapper, främst på grund av högre råvarukostnader, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet inom Förpackningar förklaras huvudsakligen av högre priser och volymer samt besparingar från omstruktureringsprogrammet. Rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter minskade som en följd av lägre tryckpapperspriser. Jämfört med det tredje kvartalet ökade rörelseresultaten för Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Förpackningar.

Fortsatt god efterfrågan förväntas inom SCAs samtliga affärsområden.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Camilla Weiner, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.