SCAs årsstämma 2010

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma ägde rum måndagen den 26 april 2010 i Sundsvall. Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 3,70 (3,50) per aktie för räkenskapsåret 2009. Avstämningsdag är torsdagen den 29 april 2010. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 4 maj 2010. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes medan Pär Boman nyvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande. Stämman beslutade vidare fastställa de föreslagna riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com. Stockholm den 26 april, 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37