Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. Under mars månad har på aktieägares begäran 877 954 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 624 478 985. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 102 152 099 aktier av serie A och 602 957 995 aktier av serie B. För ytterligare information, kontakta gärna Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.