Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. 

Under maj månad har på aktieägares begäran 200 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 622 676 933. 

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 101 951 871 aktier av serie A och 603 158 223 aktier av serie B. 


För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62 

 

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.