Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. 

Under augusti månad har på aktieägares begäran 250 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 620 426 933. 

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 101 701 871 aktier av serie A och 603 408 223 aktier av serie B.
 

För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.
 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka Tena och Tork är globala. Omsättningen 2009 var 111 miljarder kronor (10,5 miljarder euro). SCA har omkring 50 000 anställda. Mer information på www.sca.com