Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. Under februari månad har på aktieägares begäran 5 300 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 632 380 571. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 103 030 053 aktier av serie A och 602 080 041 aktier av serie B. Stockholm den 26 februari 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.