Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. Under april månad har på aktieägares begäran 228 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 624 476 933. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 102 151 871 aktier av serie A och 602 958 223 aktier av serie B. För ytterligare information, kontakta gärna Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.