Delårsrapport Q3 2010

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2010 (jämfört med samma period föregående år)

  •  Nettoomsättningen minskade med 2 procent (ökade med 4 procent exklusive valutaeffekter) till 81 578 (83 350) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 9 procent (12 procent exklusive valutaeffekter) till 6 218 (5 724) MSEK 
  • Omstruktureringskostnader uppgick till 931 (826) MSEK
  • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 10 procent till 4 601 (4 179) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 5,53 (5,06) SEK                    
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 5 010 (8 946) MSEK

(FÖR TABELL SE BIFOGAD PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kraftig lönsamhetsförbättring inom Förpackningar 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2010, exklusive effekter från avyttringar och valutakursförändringar, ökade med 8 procent som en följd av högre priser och volymer jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, ökade med 2 procent. Genomförda prishöjningar samt kostnadsbesparingar i kombination med ökade volymer har kompenserat för kraftigt ökade råvarukostnader.  

Rörelsens kassaflöde för de första nio månaderna 2010 uppgick till 5 010 (8 946) MSEK. Minskningen beror främst på ökade lagervärden till följd av högre råvarupriser. 

I det tredje kvartalet 2010 minskade rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter samt för Mjukpapper, främst på grund av högre råvarukostnader, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det ökade rörelseresultatet inom Förpackningar förklaras huvudsakligen av högre priser, volymer samt besparingar från omstruktureringsprogrammet. Rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter ökade som en följd av högre priser och volymer inom massa, virke och sågade trävaror.

Rörelseresultatet för Mjukpapper minskade med 5 procent under det tredje kvartalet 2010 jämfört med föregående kvartal. Genomförda prishöjningar kompenserade för fortsatt ökade råvarukostnader. Resultatet minskade något som en konsekvens av säsongsmässigt lägre volymer.  

Fortsatt god efterfrågan förväntas inom SCAs samtliga affärsområden. Dock är det fjärde kvartalet, i linje med det normala säsongsmönstret, svagare för mjukpapper för storförbrukare i Nordamerika samt för Förpackningar. Högre priser inom Förpackningar samt full effekt av tidigare genomförda prishöjningar inom Mjukpapper förväntas under det fjärde kvartalet.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:
Camilla Weiner, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37 

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.