Delårsrapport Q1 2010

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 MARS 2010 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen minskade med 6 procent (exklusive valutaeffekter en ökning med 1 procent) till 26 722 (28 327) MSEK • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 16 procent (exklusive valutaeffekter 20 procent) till 1 748 (1 511) MSEK • Omstruktureringskostnader inom Förpackningar uppgick till 244 (0) MSEK • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 1 259 (1 119) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 1,53 (1,58) SEK • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 148 (1 640) MSEK (FÖR TABELL SE BIFOGAD PDF) KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 16 procent (exklusive valutaeffekter 20 procent) till 1 748 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, minskade med 5 procent (exklusive valutaeffekter 1 procent) och uppgick till 2 027 MSEK. Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 148 MSEK. SCAs nettolåneskuld minskade med 9 129 MSEK och uppgick till 38 713 MSEK. Skuldbetalningsförmågan steg till 35 (25) procent. Exklusive effekter från valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1 procent. Inom Personliga hygienprodukter förbättrades rörelseresultatet med 5 procent (exklusive valutaeffekter 9 procent) främst beroende på ökade volymer och lägre råvarukostnader. Rörelseresultatet för Mjukpapper minskade med 18 procent (exklusive valutaeffekter 13 procent) jämfört med föregående år framför allt till följd av högre råvarukostnader och lägre priser. Inom Förpackningar ökade rörelseresultatet till 192 (81) MSEK. Förbättringen var främst en följd av besparingar från omstruktureringsprogrammet, bättre kapacitetsutnyttjande och högre priser. Kostnaderna för omstruktureringsprogrammet har nu tagits och av de årliga besparingarna på 1 070 MSEK har på årsbasis 70 procent uppnåtts. Skogsindustriprodukters rörelseresultat minskade med 16 procent. Ett förbättrat resultat för massa, virke och sågade trävaror kunde inte kompensera för det försämrade resultatet för tryckpapper, främst som en följd av lägre priser. Kraftigt ökade råvarukostnader för massa och returpapper har en negativ påverkan på resultatet. För att möta detta genomförs nu såväl prishöjningar som aktiviteter för att sänka kostnaderna. Effekterna av detta kommer att få genomslag successivt under andra halvåret. Efterfrågan på SCAs hygienprodukter är fortsatt stabil, med god tillväxt på de prioriterade tillväxtmarknaderna. Inom Förpackningar förväntas marknadsefterfrågan öka. Tryckpappersmarknaden i Europa visar tecken på viss återhämtning, men från en låg nivå. Inom sågade trävaror är marknadsbalansen fortsatt god.