Bokslutsrapport Q4 2009

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 DECEMBER 2009 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade något och uppgick till 110 857 (110 449) MSEK • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 8 004 (6 237) MSEK • Omstruktureringskostnader inom Förpackningar uppgick till 1 458 (0) MSEK • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 5 906 (5 598) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 6,78 (7,94) SEK • Rörelsens kassaflöde uppgick till 11 490 (3 810) MSEK • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 5,7 procent till 3,70 (3,50) SEK per aktie (FÖR TABELL SE BIFOGAD PDF) KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Den positiva trenden för SCA-koncernen som helhet fortsatte under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för helåret, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades med 13 procent jämfört med föregående år och för fjärde kvartalet med 40 procent jämfört med föregående år. Resultat före skatt ökade med 28 procent till 8 004 MSEK och för fjärde kvartalet med 98 procent till 2 280 MSEK. Samtliga delar av koncernen har under 2009 varit engagerade i att förbättra kassaflödet, vilket ytterligare stärktes under fjärde kvartalet. Rörelsekapitalet fortsatte att minska genom fortsatt reducering av lager. Detta, tillsammans med högre rörelseöverskott och lägre löpande investeringar, stärkte rörelsens kassaflöde som för helåret uppgick till 11 490 MSEK jämfört med föregående års 3 810 MSEK. För att stärka den organiska tillväxten har expansionsinvesteringar, om 3 031 MSEK, bland annat i Ryssland och Mexiko genomförts. SCAs nettolåneskuld minskade till 40 430 (47 002) MSEK. Efterfrågan på hygienprodukter var fortsatt stabil under fjärde kvartalet och rörelseresultatet stärktes för Mjukpapper med 56 procent och för Personliga hygienprodukter med 27 procent jämfört med samma period föregående år. Medan den stora europeiska mjukpappersverksamheten i stort sett kunde balansera de senaste månadernas råvarukostnadsökningar med högre leveranser och bättre produktmix, ökade kostnaderna för returfiber kraftigt under årets sista månad i USA och pressade marginalerna där. Inom Personliga hygienprodukter förbättrades kvartalets rörelseresultat och marginal tack vare positiv utveckling inom Tena-verksamheten (inkontinensskydd) såväl i Nordamerika som i Europa. Åtgärdsprogrammet inom Förpackningar har per den sista december gett besparingar om drygt 300 MSEK och samtliga av de aviserade 11 anläggningarna har stängts. Vi ser ingen ytterligare nedgång i efterfrågan och en återhämtning av priserna för liner (wellpappråvara) har påbörjats. Rörelseresultatet inom Förpackningar blev positivt i det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet. Trots en svag marknad inom tryckpapper, förbättrades rörelseresultatet inom Skogsindustriprodukter med 13 procent jämfört med föregående år och för fjärde kvartalet med 28 procent jämfört med föregående år. Utsikterna för 2010 är försiktigt positiva. Efterfrågebilden inom förpackningar förväntas stärkas och i Europa talas om en marknadstillväxt på 2-3 procent men flera faktorer pekar på en relativt svag inledning på 2010. Inom skogsindustrisidan syns en vikande marknad med lägre priser för tryckpapper men en försiktig återhämtning inom byggsektorn, där marknadsbalansen för sågade trävaror nu är bättre. Marknadsutsikterna för SCAs hygienkategorier ser överlag stabila ut med fortsatt goda tillväxtmöjligheter bland annat i Ryssland, Latinamerika och Sydostasien. Jan Johansson, vd och koncernchef