SCAs årsstämma 2009

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 2 april 2009 i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 3,50 (4,40) per aktie för räkenskapsåret 2008. Avstämningsdag är tisdagen den 7 april 2009. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 14 april 2009.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. På styrelsens förslag beslutade stämman om följande tillägg till förslaget i kallelsen:

”Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter”.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns tillgängligt på
www.sca.com.


Stockholm den 2 april 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34