SCA påbörjar effektiviseringsprogram inom Förpackningar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Den europeiska förpackningsmarknaden är starkt negativt påverkad av lågkonjunkturen. I syfte att stärka SCAs förpackningsverksamhet i Europa inleds ett effektiviseringsarbete som fullt genomfört kommer att ge årliga besparingar om 1 070 MSEK från och med det andra kvartalet 2010.

Efterfrågan i Europa har minskat med 10 procent och branschen brottas med höga producentlager och prispress på såväl wellpappråvara (liner) som wellpappförpackningar.

I syfte att sänka kostnaderna och öka effektivitet, påbörjar SCA ett arbete som fullt genomfört kommer att ge årliga besparingar på 1 070 MSEK med full effekt från andra kvartalet 2010, varav 310 MSEK under 2009. Kostnaden för åtgärderna uppgår till 1 700 MSEK och kommer att tas löpande under 2009. Av kostnaderna är 640 MSEK nedskrivningar och 1 060 MSEK kassaflödespåverkande. För 2009 blir nettoeffekten på kassaflödet -170 MSEK, men för 2010 blir effekten positiv.

Åtgärderna omfattar:
• Tidigareläggning av stängning av linerbruket New Hythe till mitten av 2009
• Nedläggning av 11 wellpappfabriker i Europa
• Rationalisering av personalstyrkan inom Förpackningar med 2 200 anställda i Europa, totalt motsvarande 14 procent av arbetsstyrkan. 120 anställda i Sverige berörs.

Förutom de ovan beskrivna åtgärderna, genomför SCA produktionsminskningar av liner under första halvåret i år uppgående till 160 000 ton. Under 2008 minskades personalen med 1 000 anställda.För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.