Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari månad har på aktieägares begäran 300 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 703 569 257.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 110 939 907 aktier av serie A och 594 170 187 aktier av serie B.


Stockholm den 30 januari 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08 - 788 52 37Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.