Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. Under juni månad har på aktieägares begäran 1 600 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 656 274 257. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 105 684 907 aktier av serie A och 599 425 187 aktier av serie B. Stockholm den 30 juni 2009 För ytterligare information, kontakta gärna Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.