Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. Under juli månad har på aktieägares begäran 100 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 655 374 257. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 105 584 907 aktier av serie A och 599 525 187 aktier av serie B. För ytterligare information, kontakta gärna Jörgen Olsson, pressekreterare, 08 - 788 51 29 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.