Omvandling av aktier december 2009

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. Under december månad har på aktieägares begäran 2 000 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 632 428 271. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 103 035 353 aktier av serie A och 602 074 741 aktier av serie B. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.