Ny hållbarhetsrapport från SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har under 2008 antagit ett nytt koldioxidmål som innebär en 20-procentig minskning av utsläppen från fossila bränslen från 2005 till 2020. Detta beskrivs i SCAs nya hållbarhetsrapport som i dagarna distribueras till aktieägare och investerare.

I rapporten redogörs för satsningarna på effektivare vattenanvändning, utvecklade former för kontroll av fiberråvara, arbetet med den globala uppförandekoden genom anslutningen till Global Compact och mycket annat. För första året redovisar SCA också i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer på A-nivå.

SCA har haft definierade koldioxidmål sedan 2001, men med det nya målet höjs ambitionsnivån för klimatarbetet ytterligare.

– Det här är ett ambitiöst mål med tydlig referens till EU:s klimatmål, säger Ulf Söderström, strategichef på SCA och ansvarig för koncernens hållbarhetsfrågor. SCA är ett energiintensivt företag och vi måste vara beredda att ta taktpinnen i dessa frågor.

För att klara målen kommer det att krävas målmedvetna satsningar. Ett exempel är den massiva satsningen på vindkraft tillsammans med norska Statkraft där formella bygglovsansökningar har lämnats in under året.

Ett annat viktigt miljömål gäller vattenanvändningen där SCA har åtagit sig att mellan 2005 och 2010 minska vattenförbrukningen med 15 procent och minska det organiska innehållet i utloppsvattnet med 30 procent.

Under fjolåret har också stora satsningar gjorts för att ytterligare stärka kontrollen av fiberråvaran i produktionen. Nya rutiner har upprättats kring uppföljningar av avverkningar, utbildningar har genomförts med samtliga avverkningslag och de ekologiska landskapsplanerna har uppdaterats.

SCA var tidigt med att prioritera hållbarhetsfrågor och den första miljörapporten gavs ut redan 1998.

– 2008 var ytterligare ett starkt hållbarhetsår och vi kommer självklart att fortsätta att prioritera dessa frågor, säger Ulf Söderström. Jag är förvissad om att de hållbarhetsinvesteringar vi gör kommer att stärka SCAs konkurrenskraft.

SCAs hållbarhetsrapport finns tillgänglig på www.sca.com under Hållbarhet.


Stockholm den 30 mars 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29