Malin Bergenstråhle och Stefan Lindström 2008 års Alf de Ruvo-stipendiater

  • Regulatoriskt pressmeddelande

2008 års Alf de Ruvo-stipendium tilldelas Malin Bergenstråhle och Stefan Lindström. Malin Bergenstråhle, Stockholm, får stipendiet för sitt forskningsarbete som inneburit viktiga bidrag för utvecklingen av cellulosakompositer, medan Stefan Lindström från Sundsvall tilldelas stipendiet för sina forskningsresultat för studier av konsolidering av pappersbanor. Stipendiebeloppet uppgår till 500.000 kronor var.

Malin Bergenstråhles forskningsarbete är betydelsefullt för dagens förpackningsmaterial som wellpapprodukter, men också för morgondagens pappersprodukter där man försöker att använda förnyelsebara material för att ersätta fossilbaserade barriärer. Med datorsimuleringar har Malin studerat struktur och egenskaper hos cellulosa på atomär nivå. Hennes forskning utgör också ett betydande bidrag till utvecklingen av nya cellulosakompositer. ”Malin Bergenstråhle går långt för att jämföra sina datorsimuleringar med experimentella resultat och att också placera resultaten i ett praktiskt sammanhang”, skriver Minnesfonden i sin motivering.

Genom Stefan Lindströms forskningsarbete har man för första gången kunnat simulera vad som sker i mikroskala i formningsprocessen genom att använda datorbaserade modellerings- och simuleringstekniker. Stefan Lindströms arbete har resulterat i en fundamental förståelse av hur pappersstrukturen bildas under formningsprocessen. Detta kommer att resultera i en bättre design av formningssektionen på pappersmaskinen och därmed i bättre designade pappersmaterial för såväl tryckpapper, förpackningar som för hygienprodukter.

Stipendiet, som är på 500.000 kronor, delas ut vid en ceremoni den 27 januari 2009 i anslutning till Svensk Pappers- och Cellulosaindustris s.k. Ekmandagar i Stockholm.

Alf de Ruvo (1938-2000) var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han hade flera ledande positioner, bland annat var han vice vd i SCA. Alf de Ruvo var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan (FPIRC) vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Han bedrev bred forskning inom området cellulosafiberbaserade material och bidrog till att utveckla den papperstekniska forskningen till världsklass. Inom förpackningsområdet arbetade han bland annat med förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning.

Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000 av medel som donerats till Alf de Ruvos minne. Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings- och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom industrin.

Stiftelsens styrelse, som beslutat om stipendiet, består av professor Tom Lindström, KTH/STFI-Packforsk, direktör Anders Nyberg, SCA, och Ingemar Croon, konsult och forskare inom skogsnäringen, samt ett forskningsråd med professor Gunilla Jönsson, Lunds tekniska högskola, professor Gunnar Svedberg, vd STFI-Packforsk, professor Myat Htun, Mittuniversitetet samt Christer Söremark, konsult och forskare inom skogsnäringen.

Tidigare stipendiater är Matti Ristinmaa (2001), Magnus Berggren (2002), Magnus Norgren (2004), Johan Alfthan (2006) och Birgitta Svensson (2007).


Stockholm den 27 januari 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Tom Lindström, professor KTH/STFI-Packforsk, 08-790 90 35
Gunnar Vrang, pressekreterare SCA, 08-788 51 29