Delårsrapport Q3 2009

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2009 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade med 1 procent och uppgick till 83 350 (82 290) MSEK • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 5 724 (5 087) MSEK • Omstruktureringskostnader inom Förpackningar uppgick till 826 (0) MSEK • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 4 179 (4 172) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 5,06 (5,92) SEK • Rörelsens kassaflöde uppgick till 8 946 (2 178) MSEK (För tabell se PDF) KONCERNCHEFENS KOMMENTAR SCA fortsätter att förbättra resultat och kassaflöde i takt med att åtgärdsplaner realiseras. Rörelseresultatet för årets första nio månader ökade med 5 procent och för tredje kvartalet med 26 procent jämfört med föregående år. En rad åtgärder har vidtagits för att stärka kassaflödet. Rörelsekapitalet har minskat främst genom sänkta lagernivåer. Tillsammans med ett högre rörelseöverskott och bland annat lägre investeringar har detta kraftigt stärkt kassaflödet från rörelsen med 6 768 MSEK. Vår nettolåneskuld har minskat med nära fem miljarder SEK sedan årets början. Vår hygienverksamhet förbättrade resultatet väsentligt under tredje kvartalet jämfört med föregående år, Mjukpapper med 74 procent och Personliga hygienprodukter med 10 procent. Bättre produktmix och stärkta marginaler samt synergieffekter inom den europeiska mjukpappersverksamheten har bidragit till detta. Marginalerna för våra barnblöjor har ökat jämfört med föregående år. Inom samtliga kategorier är kampanjintensiteten fortsatt hög. Efterfrågan på wellpapp i Europa är svag och jämfört med föregående år backar försäljningen med 10 procent och priserna har fortsatt ned under kvartalet. Vårt åtgärdsprogram inom Förpackningar har efter första kvartalet resulterat i 148 MSEK lägre kostnader. Fullt genomförda, enligt plan efter första kvartalet 2010, kommer åtgärderna att ge cirka 1 000 MSEK i årliga besparingar. Nio av de elva planerade stängningarna av förpackningsanläggningar har genomförts och en reducering med hälften av de planerade 2 200 tjänsterna har skett. Vi ligger därmed väl på den plan vi presenterade i anslutning till rapporten för första kvartalet, vilket bidragit till att resultatet för Förpackningar förbättrades mellan andra och tredje kvartalet. Inom Skogsindustriprodukter ökade rörelseresultatet med 28 procent jämfört med föregående år, främst tack vare förbättring inom tryckpapper. Leveranserna ökade i en totalt sett svag marknad. Vi förväntar oss högre energi- och råvarukostnader under fjärde kvartalet. Vi tror på en överlag fortsatt stabil prisbild inom hygien medan vi inom tryckpapper kommer att möta en fortsatt svag marknad. Den återhämtning som börjat ske på linerpriserna förväntas påverka wellpappriserna först mot slutet av första kvartalet 2010. Jan Johansson, vd och koncernchef